• open panel
Gestaltmetodikens framväxt


Ordet gestalt är tyska och står just för helhet. Gestaltterapin är en humanistisk terapiform som utvecklades under 1950-talet av psykoanalytikern Fritz och Laura Perls tillsammans med ett antal kollegor. Terapiformen sprang ur behovet av ett alternativ till såväl psykoanalysen som beteendeterapin.

Perls menade att människan i likhet med naturen är en organism med inneboende förmåga till självreglering och läkning. De gjorde inte anspråk på att ha uppfunnit något nytt utan menade snarare att de i gestaltterapin tagit fasta på och lyft fram de naturlagar som gäller för hela universum och det komplexa ekologiska system där människan ingår. De sökte och fann kunskap och inspiration som formade gestaltterapin framförallt i gestaltpsykologin, psykoanalysen, existentialismen, Kurt Lewins fältteori, Bubers dialogfilosofi, Reich kroppsterapi, zenbuddismen och holismen.

Även om gestaltterapin från början utvecklades som en arbetsmetod för individuell psykoterapi har metodiken också visat sig vara ett fruktbart förhållningssätt i arbetet med grupper, organisationer och företag. De som idag arbetar med gestaltmetodiken som grund är verksamma inom alla slags branscher inom näringsliv och offentlig sektor. De kan vara terapeuter, läkare, vård- och skolpersonal, kulturarbetare, medarbetare på en hr-avdelning eller i tillverkningsindustrin. De kan ha olika slag av chefs- och ledaransvar, men också vara konsulter eller någon annan typ av specialist på utveckling av grupper, organisationer och företag.

               Gestaltakademin i Skandinavien | Birger Jarlsgatan 58 | 114 29 Stockholm | 08 - 10 81 71 | info@gestaltakademin.se | © Gestaltakademin 2012