• open panel
Certifierad
Praktisk handledare
mot bakgrund av gestaltpsykologi, utvecklingspsykologi, fält- och systemteori samt processlärande

13 dgr

Gestaltakademin erbjuder en certifierad praktisk handledarutbildning i en experimentell interaktiv form där du får möjlighet att utveckla dina personliga verktyg och förhållningssätt i handlingsuppdrag.

Utbildningen vänder sig till dig som har en gestaltutbildning och i rollen som ledare, konsult, handledare, utbildare, behandlare eller i annan form av processinriktat utvecklingsarbete har handledningsuppdrag på individ-, - grupp- eller organisationsnivå. Gestaltutbildningen ska minst vara en 1-årig utbildning vid ett Gestaltinstitut eller annat utbildningsinstitut som bedöms likvärdigt.

Programformen är att du tillsammans med kurskollegor deltar i fem tvådagarsmoduler på externat, samt under fem halvdagar; introduktion och handledning i liten grupp, totalt 13 dagar.

Inför och mellan kursträffarna ges möjlighet till videoinspelade föreläsningar. Träffarna leds av två kurslärare och en gästlärare bjuds in till en av dagarna. Under dagarna delar vi med oss av erfarenheter, fyller på med teorier och verktyg, och därutöver mycket praktisk träning. Mellan kurstillfällena har du egna handledningsklienter både i grupp och individuellt.

Utbildningen sträcker sig över 7 månader. Du kommer att träna på att observera, lära och experimentera i dina egna handledningsuppdrag. Via internet får du stöd, inspiration, artiklar och uppmuntrande påminnelser. Lärare och deltagare motiverar varandra till kontinuerligt lärande. Du följer ditt eget lärande med en reflektionsdagbok.

Certifieringskriterier för Praktisk handledarutbildning
• Aktivt delta vid utbildningens 10 kursdagar (max 1 dags legitim frånvaro)
• Aktivt delta i samtliga fyra handledningstillfällen (16 timmars handledning i grupp)
• Genomföra fem tretimmars handledning i grupp (15 timmars handledning i grupp)
• Genomföra fem timmars individuell handledning fördelat på 2 personer
• Handledningsgruppen genomför en workshop sista kurstillfället utifrån 1 av utbildningens fyra perspektiv för kursledarna och för den övriga delen av kursgruppen. Workshopen ska vara interaktiv och involvera kursgruppens deltagare.
• Hålla en personlig reflektion utifrån din lärprocess som handledare med reflektionsdagboken som underlag

I dokumentet till höger beskrivs hur varje enskilt moment bedöms.

Examinatorer
Margareta Berggren
Ulf Grundel
Lars Övling

Kursdatum
Nästa start planeras.

Ett handledningstillfälle mellan varje modul bokas med handledarna och sker i grupp.

Kursort
Kurslokal i centrala Stockholm.
Kursen sker i externat och pågår dagtid samt en stund på kvällen

Kursavgift 18/19
40 000 kr exkl moms
SAG och FGO-medlemmar erhåller 10% rabatt

Anmälan
Anmälan öppnas när den nya omgången är planerad.
Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan.

Kursmoduler
Under varje kursmodul får du experimentera och träna medvetenhet utifrån olika perspektiv - vilket genererar lärande och praktisk kompetens i dina handledningsuppdrag:

Modul 1
Handledning ur ett fält- och systemteoretiskt perspektiv
Modulen fokuserar på grunderna i fält- och systemteori, teoriernas bakgrund, framväxt, deras sammanhang, och vad som utmärker dem.
Frågeställningar; Hur kan teorierna förstås och tillämpas – utvecklingstendenser? Hur de kan integreras, med bland annat andra gestaltteoretiska tillämpningar som t.ex. fenomenologi och existentialism?
Vi ser också över möjligheter och fallgropar när det gäller olika tillämpningar beroende på sammanhang.

Syftet med modul 1 är att både ge teoretiska kunskaper och synliggöra deltagarnas tidigare erfarenheter. Vi arbetar med upplevelsebaserat lärande för att öka förståelsen för samskapande utifrån fält- och systemteoretiska utgångspunkter.

Modul 2
Handledning ur ett utvecklingspsykologiskt perspektiv

Modulen fokuserar på grunderna inom utvecklingspsykologi samt hur kulturella värderingar och beteendemönster etableras och återupprepas. Vi tar även upp hur överlevnadsstrategier och försvar manifesterar sig.

Syftet med modulen 2 är att ge teoretiska kunskaper samt att genom självobservation bli medveten om och förstå hur handledarens historia påverkar i handledningssituationen. Vi arbetar även med att medvetandegöra klientens tendens att tolka situationer och relationer genom sin historiska prägling

Modul 3
Handledning ur ett neuropsykologiskt perspektiv

Modulen utgår från forskning om hjärnans autonoma nervsystem och de neuropsykologiska processer som är centrala i möten med andra människor. Teori och egna upplevelser varvas. Fokus ligger på viktiga fenomen i en handledningssituation så som; parallella processer, resonans, kroppens stress- och försvarssystem och självreglering.

Syftet med modul 3 är att träna och öka medvetenheten om kroppens fenomenologi och ge verktyg för att öka uppmärksamheten på kontinuerliga förändringsprocesser under handledningen. Detta syftar i sin tur till ökad förmågan att se klientens verklighet och stödja hens kompetens och agerande.

Modul 4
Handledning ur ett förändrings- och utvecklingsperspektiv

Modulen fokuserar på att utveckla stödjande strukturer för en utvecklingsprocess inom handledningen. Även teori och träning kring att skapa självorganiserande system. Centrala delar är att använda kontraktering på olika systemnivåer och över tid. Detta ger ramar, riktning och möjlighet till kontinuerlig reflektion över lärande och görande.

Syftet med modul 4 är att använda olika feedbackverktyg, utforskande och processinriktad frågeteknik samt fokusering och koncentration av målbilder. Utforska betydelsen av timing och kontakt i situationen.

Modul 5
Integration

Modulen fokuserar på lärande och integrering utifrån samtliga perspektiv som utbildningen omfattar. Vi arbetar med rekapitulation, sammanfattning, integration, reflektion och lärande.

Syftet med modul 5 är att integrera; att etablera och befästa den kompetens som krävs för att framgångsrikt kunna arbeta som handledare mot bakgrund av gestaltpsykologi, utvecklingspsykologi, processlärande, samt fält- och systemteori.

Kurslärare och examinatorer
Margareta Berggren, leg. psykolog, kliniker, gestaltterapeut, organisationskonsult, f.d. programansvarig O-linjen, lärare T&O
Ulf Grundel, socionom, organisationskonsult, doktorand MDH som forskar på gestaltteoritillämpningar, f.d. programansvarig O-linjen, Lärare O&T
Lars Övling, leg. psykolog, kliniker, gestaltterapeut, organisationskonsult, f.d. i ledningen för O-linjen, lärare T&O

Handledare i programmet
Ysse Berntson, gestaltterapeut, social pedagog med vidare utbildning, familjeterapeut, dipl psykodramatiker, traumaspecialiserad
Åsa Forsén, gestaltterapeut, lärare, Imago relationsterapeut, mindfulnessinstruktör, KBT steg 1
Cina Friberg Frank, gestaltterapeut, coach, Somatic Experiencing Practitioner, Imago relationsterapeut
Monica Trozell, gestaltterapeut, leg. psykoterapeut, dipl. handledare, organisationskonsult

               Gestaltakademin i Skandinavien | Birger Jarlsgatan 58 | 114 29 Stockholm | 08 - 10 81 71 | info@gestaltakademin.se | © Gestaltakademin 2012